Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisator en reglement 

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door WE MAKE YOU HAPPY,  waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Raas Van Gaverstraat 83, 9000 Gent, met KBO-nr 0511 967 780 hierna genoemd ‘de Organisator’. 

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers  aan de wedstrijd die de organisator op de evenementen Studay Antwerpen op 28/09/2023, Take-Off  Hasselt op 04/10/2023 en Studentenwelkom in Leuven op 05/10/2023 organiseert. 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig  reglement. 

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.lekkervanbijons.be. De deelnemers die de lijst  met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen een e-mail  sturen naar wout@wemakeyouhappy.be. 

Artikel 2: Deelnemers 

De wedstrijd staat open voor alle studenten aan een Belgische universiteit of hogeschool met  hoofdverblijfplaats in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die  werkzaam is voor de Organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij  de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden  (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën. 

Artikel 3: Wedstrijd 

De wedstrijd vindt plaats op de evenementen Studay Antwerpen op 28/09/2023, Take-Off Hasselt op  04/10/2023 en Studentenwelkom in Leuven op 05/10/2023. De wedstrijd start op 28/09/2023  (Antwerpen) om 13:30 en stopt om 20:00, 04/10/2023 (Hasselt) en 05/10/2023 (Leuven) om 15:00 en stopt op diezelfde dagen om 20:00. Enkel de deelnames tussen deze tijdsperiode worden in  aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip  dat door de server van de Organisator werd geregistreerd. 

De deelnemer dient deel te nemen aan de fysieke activatie genaamd “De Slimste Melk Ter Wereld”,  waarbij 5 studenten de strijd aangaan voor de winst. De deelnemer dient de volledige quiz, zijnde 5  vragenrondes, te doorlopen. Bij aanvang dient de deelnemer zijn e-mailadres in te vullen, zodoende  hij/zij later gecontacteerd kan worden indien hij/zij als winnaar van de dag wordt geselecteerd. 

Artikel 4: Prijs 

De wedstrijdprijs omvat per spel een paar kousen voor de winnaar. Verder is er ook een winnaar van  de dag: degene met de meeste juiste antwoorden in de snelst volbrachte tijd. Die winnaar wint een  diner voor vier personen op zijn/haar kot, klaargemaakt door influencer en chef Jelle Beeckman. De  datum voor dit diner wordt in onderling overleg met Jelle Beeckman afgesproken. 

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van  veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door WE  LIKE YOU voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan  een wedstrijd. 

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator  kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks  verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze  wordt toegekend. 

Artikel 5: Winnaar  

De winnaar wordt op het einde van de dag van het evenement via e-mail op de hoogte gebracht. Er  zal geen rekening worden gehouden met incorrecte contactgegevens. In het geval een van de door de  deelnemer opgegeven contactgegevens niet blijkt te stroken met de realiteit, kan dit voldoende reden  zijn om de deelnemer – ook als winnaar – van de wedstrijd uit te sluiten. 

Artikel 6: Verloop wedstrijd 

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de  Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de  uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over  de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling,  mails noch telefoongesprekken). 

Artikel 7: Sancties 

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de  deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de  wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt. 

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende  elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder  voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele  klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de  wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd  en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames. 

Artikel 8: Aanvaarding reglement 

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en  volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement  gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere  betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten. 

Artikel 9: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de wijze omschreven in de privacyverklaring op de website www.lekkervanbijons.be  worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden: 

• E-mailadres 

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie om  contact met de winnaars te kunnen nemen aangaande hun deelname en/of desgevallende prijs, De  deelnemer bevestigt bij deelname dat hij/zij kennis heeft genomen van deze privacyvoorwaarden en  de privacyverklaring (inbegrepen de rechten die de deelnemer heeft) op de voormelde website van de  organisator en de deelnemer geeft toestemming voor de voormelde verwerking van de  persoonsgegevens. 

Artikel 10: Bevoegde rechtbanken 

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de  Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. 

Artikel 11: Beschikbaarheid 

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich  echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen  noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de  gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen  en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer  enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.